E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+
[rev_slider mas-o-onas]

Místní akční skupina Třešťsko je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci). Společně tak usilujeme o rozvoj venkova prostřednictvím získávání dotací z evropských a národních programů. První místní akční skupiny začaly vznikat v České republice v roce 2002. Vznik MAS Třešťsko je datován k 1. srpnu 2007.

Společným rovnítkem projektů, které jsou realizovány prostřednictvím místní akční skupiny, je snaha o zkvalitnění života ve venkovské oblastiochrana kulturního a historického dědictví regionu. Samozřejmě je dáván důraz i na ochranu životního prostředí a zachování krajinného rázu území.

Místní akční skupina Třešťsko funguje jako obecně prospěšná společnost. Nicméně v listopadu 2014 byla správní radou navíc ještě zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS Třešťsko.

Kromě realizace projektů se podílíme na tvorbě strategie regionu, poskytujeme informační službyporadenskou činnost pro veřejnost a členy MAS, spolupracujeme s dalšími odpovídajícími subjekty v ČR i zahraničí, vydáváme publikace a propagujeme všechny výše uvedené aktivity.

MAS-trestsko-organigram

 

 

 

 

Jak bylo uvedeno výše MAS realizuje SCLLD prostřednictvím organizační složky MAS Třešťsko a její zaměstnanci vykonávají pouze činnosti  s tímto spojené. Chod kanceláře je financován prostřednictvím výzvy č. 6 IROP „Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnost MAS“.

Název projektu: Zkvalitnění řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010779

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Projekt je cílen na operaci „Realizace SCLLD pro programové období 2014-2020“ a s tím spojené konkrétní aktivity, které povedou k naplňování cílů Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., která je držitelem Osvědčení o splnění standardů. Jedná se o podpůrné a provozní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení v OP VVV. Zkvalitněním řídících a administrativních schopností MAS, zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců pro efektivní chod kanceláře, podporou síťování mezi jednotlivými obyvateli a subjekty působícími v území MAS a podporou jejich činnosti při naplňování strategických cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třešťsko, může MAS vykonávat činnosti, jako vyhlašování výzev, poskytování konzultací, provádění kontroly a výběru projektů, aktualizování SCLLD a interních postupů a mnohé další činností spojené s realizační fází SCLLD a animací škol a školských zařízení.

Projekt je nastaven od 1.1.2019 do 31.12.2023.

Od 1.7.2015 do 31.12.2018 byla činnost MAS podpořena z níže uvedeného projektu, jehož realizace je již ukončena. 

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002485

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Projekt je cílen na operaci „Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020“ a s tím spojené konkrétní aktivity, které povedou k naplňování cílů Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., která je držitelem Osvědčení o splnění standardů. Jedná se o přípravné, podpůrné a provozní činnosti, animaci strategie CLLD a animaci škol a školských zařízení v OP VVV. Zlepšením řídících a administrativních schopností MAS, zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců pro efektivní chod kanceláře, podporou síťování mezi jednotlivými obyvateli a subjekty působícími v území MAS a podporou jejich činnosti při naplňování strategických cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třešťsko, může MAS vykonávat činnosti, jako vyhlašování výzev, poskytování konzultací, provádění kontroly a výběru projektů, aktualizování SCLLD a interních postupů a mnohé další činností spojené s realizační fází SCLLD a animací škol a školských zařízení.

Uložit