E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

MAP IV


 

Projekt MAP IV ORP Jihlava, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008571 je podpořen v rámci OP JAK, výzva č. 17. Cílem projektu je komplexní řešení aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků v území MAP.

Vybrané aktivity budou zajišťovány odborníky z praxe, čímž dojde k propojení teoretické i praktické formy předávání informací. Projekt se zaměřuje i na rozvoj aktivit pro děti/žáky se zapojením nových didaktických metod výuky. Důležitý aspekt je kladen na vzájemnou komunikaci a síťování v území MAP. Projekt je realizován od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2025. Skládá se z následujících aktivit:

Aktivita 1 – Řízení projektu

Hlavním cílem je řízení a vedení projektu, dále rozdělení rolí, kompetencí, odpovědnosti v organizační struktuře. Dojde k aktualizaci složení realizačního týmu, Řídícího výboru a pracovních skupin.

Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu

Vnitřní hodnocení bude probíhat prostřednictvím analytických, hodnotících a evaluačních aktivit. Cílem je zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny, diseminace zjištění a spolupráce s Řídícím orgánem na vyhodnocení celé výzvy.

Aktivita 3 – Rozvoj a aktualizace MAP

Cílem aktivity je zajistit pokračování a další prohloubení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpořit jejich vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Výstupem bude aktualizovaný finální MAP, SR MAP do roku 2028 a Akční plány na šk. roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028. Aktivita je rozdělena do několika povinných podaktivit:

  • Podaktivita č. 3.1 – Řídící výbor a organizační struktura MAP
  • Podaktivita č. 3.2 – Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
  • Podaktivita č. 3.3 – Pracovní skupina pro financování
  • Podaktivita č. 3.4 – Pracovní skupina pr podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • Podaktivita č. 3.5 – Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • Podaktivita č. 3.8 – Místní akční plánování
  • Podaktivita č. 3.9 – Spolupráce s projektem IDZ
  • Podaktivita č. 3.10 – Spolupráce s IPs

Aktivita 4 – Implementace akčních plánů

Cílem je implementace opatření uvedených v akčních plánech na roky 2024 a 2025, které byly vytvořeny a schváleny během realizace projektu MAP III a které jsou plně v souladu s aktuálním SR MAP do roku 2025. Jednotlivé implementační aktivity jsou podrobně popsány v příloze Implementace akčních plánů. Podrobnější informace o realizovaných opatření naleznete níže.