E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Strategie

SCLLD 2021 – 2027
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s na období 2021–2027, je zpracována jako základní strategický dokument definující potřeby pro všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu v časovém horizontu od roku 2021 do roku 2027 (resp. 2029).
Pro tvorbu strategie, jejímž základním nástrojem bylo komunitní projednání uplatňované od samého počátku a byl využit princip komunitně vedeného místního rozvoje. To umožnilo spolu s dalšími aktivitami prováděnými realizačním (řešitelským) týmem (např. dotazníková šetření, aktivní komunikace s obyvateli apod.) detailně analyzovat rozvojové problémy a potřeby regionu. Strategie tak vychází ze specifických podmínek a potenciálu území, zohledňuje vazby na jeho rozvoj v souladu s krajskými, národními i evropskými strategickými dokumenty.

V první polovině roku 2021 proběhla příprava a zpracování analytické (koncepční) části SCLLD pro území MAS Třešťsko na období 2021 – 2027. Jako podklady pro tvorbu budoucích strategických cílů byly využívány výstupy z dotazníkového šetření (obce, NNO a školy) a k nahlédnutí jsou i dokumenty spojené s komunitním projednání strategie, tzv. focus group.

SCLLD 2014 – 2020 (s platností do 2023)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je zpracována jako základní strategický dokument definující potřeby pro všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu v časovém horizontu do roku 2020 (resp. 2023) v souladu s dokumentem Evropské unie – Strategie Evropa 2020.

Pro tvorbu strategie, jejímž základním nástrojem bylo komunitní projednání uplatňované od samého počátku (v roce 2012), byl využit princip komunitně vedeného místního rozvoje. To umožnilo spolu s dalšími aktivitami prováděnými realizačním (řešitelským) týmem (např. dotazníková šetření, aktivní komunikace s obyvateli apod.) detailně analyzovat rozvojové problémy a potřeby regionu.
Strategie vychází ze specifických podmínek a potenciálu území, zohledňuje vazby na jeho rozvoj v souladu s krajskými a základními národními strategickými dokumenty, specifickými cíli/opatřeními programů ESI fondů a horizontálními tématy.

Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Dodatek č. 3 k SCLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Evaluace MAS Třešťsko