E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Strategie

SCLLD 2021 – 2027
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s na období 2021–2027, je zpracována jako základní strategický dokument definující potřeby pro všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu v časovém horizontu od roku 2021 do roku 2027 (resp. 2029).
Pro tvorbu strategie, jejímž základním nástrojem bylo komunitní projednání uplatňované od samého počátku a byl využit princip komunitně vedeného místního rozvoje. To umožnilo spolu s dalšími aktivitami prováděnými realizačním (řešitelským) týmem (např. dotazníková šetření, aktivní komunikace s obyvateli apod.) detailně analyzovat rozvojové problémy a potřeby regionu. Strategie tak vychází ze specifických podmínek a potenciálu území, zohledňuje vazby na jeho rozvoj v souladu s krajskými, národními i evropskými strategickými dokumenty.
Na podzim 2022 probíhají jednání, jejichž cílem je zmapování absorpční kapacity území pro vytvoření programového rámce IROP 2, tzn. focus group pro strategickou část SCLLD pro tento operační program.

V první polovině roku 2021 proběhla příprava a zpracování analytické (koncepční) části SCLLD pro území MAS Třešťsko na období 2021 – 2027. Jako podklady pro tvorbu budoucích strategických cílů byly využívány výstupy z dotazníkového šetření (obce, NNO a školy) a k nahlédnutí jsou i dokumenty spojené s komunitním projednání strategie, tzv. focus group.

SCLLD 2014 – 2020 (s platností do 2023)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je zpracována jako základní strategický dokument definující potřeby pro všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu v časovém horizontu do roku 2020 (resp. 2023) v souladu s dokumentem Evropské unie – Strategie Evropa 2020.

Pro tvorbu strategie, jejímž základním nástrojem bylo komunitní projednání uplatňované od samého počátku (v roce 2012), byl využit princip komunitně vedeného místního rozvoje. To umožnilo spolu s dalšími aktivitami prováděnými realizačním (řešitelským) týmem (např. dotazníková šetření, aktivní komunikace s obyvateli apod.) detailně analyzovat rozvojové problémy a potřeby regionu.
Strategie vychází ze specifických podmínek a potenciálu území, zohledňuje vazby na jeho rozvoj v souladu s krajskými a základními národními strategickými dokumenty, specifickými cíli/opatřeními programů ESI fondů a horizontálními tématy.

Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Dodatek č. 3 k SCLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Evaluace MAS Třešťsko