E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OP VVV

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., pomáhá školám a školkám na území MAS s projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablonami pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o neivestiční projekty OP VVV a termín výzvy je stanoven na 23. 6. 2016 – 30. 6. 2017. Projekty jsou ze 100 % financovány ex ante přes ESF a postup výpočtu způsobilých výdajů je pevně daný a platí, že pro každou školu/školku je alokována částka 200 000 Kč + 2 200 Kč * počet žáků/dětí. Momentálně je platný seznam dětí k 30. 9. 2016. Pokud bude projekt schválen k financování, bude školám/školkám zaslána schválená částka formou dvou zálohových plateb ve výši 60  a 40 %. Jedná se o průtokovou dotaci, která přes kraj a obec dále putuje do škol a školek.

Stěžejním dokumentem jsou jako obvykle pravidla pro žadatele a příjemce, jejichž nová verze vychází s účinností k 21. 11. 2016. Jednotlivé šablony, jejich cíle, výstupy, formy dokládání, naleznete v příloze č. 3 těchto pravidel. Zde je potřeba myslet na skutečnost, že výběr alespoň jedné šablony musí reflektovat nejslabší oblast školy/školky v rámci dotazníkové šetření MAP.

Povinnou přílohu, ale i nezbytného pomocníka při výběru šablon představuje kalkulačka indikátorů, která pracuje s pevnými částkami za jednotlivé šablony a bude vám nápomocná i při sestavení indikátorů projektu. Veškeré další informace k šablonám naleznete na stránkách MŠMT, které jsou pravidelně aktualizovány.

Je nutné myslet na to, že veškerá administrace projektů šablon se provádí v rámci systému ISKP 2014+. Ředitel/ka školy či školky musí mít zřízen elektronický podpis na své jméno, s jehož zřízením vám pomohou na poště. Také doporučujeme, abyste svůj výběr šablon konzultovali s NIDV Jihlava, kde jsou připraveni podat vám pomocnou ruku.

 

Co se týče pomoci ze strany MAS, rádi vám budeme nápomocní s:

  • vkládáním žádosti do systému,
  • vypořádáním připomínek,
  • monitorovacími zprávami a závěrečnou zprávou,
  • kontrolami na místě.

NIDV i MAS vám mohou pomoci, ale je potřeba mít na paměti, že zodpovědnost za projekt je stále na straně ředitele/ředitelky školy či školky, kteří musí pečlivě evidovat veškerou dokumentaci spojenou s projektem a dohlížet na zdárný průběh projektu.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

 

Uložit

Uložit

Uložit