E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OPZ


 Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336

eu

Nositel projektu: Statutární město Jihlava

Partneři projektu: Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina

Předpokládané celkové výdaje projektu: 2 991 637,60 Kč

Výše podpory:  (EU) 2 542 891,96 Kč, (SR) 299 163,76 Kč

Poskytovatel podpory: Operační program Zaměstnanost (výzva č. 106)

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 5. 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem vyhlášené výzvy, do které je předložena žádost o dotaci, vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Jihlava, který se stane strategickým materiálem pro koordinaci a plánování poskytovaných služeb na tomto území, tak aby dosaženo maximální efektivity dostupných finančních zdrojů pro zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb na celém území.

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit udržitelnost a efektivitu systému sociálních služeb na území SO ORP Jihlava díky zajištění realizaci procesu plánování sociálních služeb na dotčeném území, který povede k efektivnímu využívání současných zdrojů a kapacit pro zajištění dostupnosti sociálních služeb, identifikovaných v rámci procesu plánování jako potřebné.

Pro zajištění tohoto cílem bude vytvořen nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava – hlavní výstup realizace projektu. Pro vytvoření tohoto strategického dokumentu bude využito metody komunitního plánování se zapojením všech relevantních účastníků cílových skupin projektu ve snaze zajistit jejich vzájemnou informovanost pro nastavení možností spolupráce při zajišťování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením na daném území.

Realizace projektu podpoří obce SO ORP Jihlava v problematice střednědobého plánování sociálních služeb a pomůže jim plnit povinnosti vyplývající ze znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Realizace projektu má ambici vytvořit nový strategický dokument, který bude splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., která stanovuje podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro Kraje v §39a, odst. 1., a to z důvodu zajištění komparativnosti dokumentu s novým plánem Kraje Vysočina, který bude vznikat ve stejném období jako je realizace projektu.

Pro zajištění hlavního výstupu projektu byly stanoveny opatření odpovídajícím klíčovým aktivitám. V rámci projektu bude realizováno šest klíčových aktivit:

KA 1 – Zajištění a koordinace procesu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

KA 2 – Zpracování odborné studie pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava

KA 3 – Vyhodnocení naplnění stávajícího střednědobého plánu sociálních služeb

KA 4 – Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava

KA 5 – Informování a zapojování účastníků projektu do procesu plánování

KA 6 – Zvýšení spolupráce mezi obcemi SO ORP Jihlava a Krajem Vysočina

Finální dokument projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava 2022 – 2024
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava na roky 2022 – 2024

Tabulka akčního plánu 

Evaluační zpráva SPRSS pro SO ORP Jihlava za rok 2022

Evaluační zpráva SPRSS pro SO ORP Jihlava za rok 2023

 

V rámci projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava“ proběhla sociodemografická studie území SO ORP Jihlava, která bude podkladem pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – k nahlédnutí

V rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava proběhl dne 23. 3. 2021 webinář pro starosty obcí SO ORP Jihlava, jehož záznam vč. prezentací si Vám dovolujeme sdílet níže.

Záznam ze semináře naleznete ke stažení ZDE

Mgr. Jiří Bína – Kraj Vysočina – Střednědobý plán + Financování sociálních služeb
Bc. Eva Krčková – Kraj Vysočina – Veřejné opatrovnictví
Bc. Michaela Kulhánková – TP SOVY – Osoby sociálně vyloučené/ sociálním vyloučením ohrožené
Kamila Vondráková – Život 99 – Informace o službě osobní asistence
Kamila Vondráková  – Život 99 – informace o službě Tísňová pomoc

 

V rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava proběhlo v druhé polovině roku 2020 zhodnocení a revize stávajícího KPSS města Jihlavy – Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy

V projektu byly realizovány pracovní skupiny s poskytovateli sociálních sužeb, dotazníkové šetření v rámci široké veřejnosti a starostů obcí a strukturované rozhovory s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Výstup těchto jednání je shrnut v následujícím dokumentu, který je podkladem pro tvorbu samotného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v SO ORP Jihlava.

Analýza potřebnosti sociálních služeb v ORP Jihlava

V rámci projektu docházelo k setkávání ve spádových centrech území SO ORP Jihlava pro důkladnější zmapování potřebnosti sociálních služeb.

Jihlava
Setkání 4.5.2021
Setkání 8.6.2021
Setkání 10.11.2021
Setkání 24.11.2021

Třešť
Setkání 13.4.2021
Setkání 11.5.2021
Setkání 11.11.2021
Mikroregion Třešťsko 17.6.2021

Brtnice/Luka nad Jihlavou
Setkání 27.4.2021
Setkání 1.6.2021
Setkání 23.11.2021

Polná
Setkání 20.4.2021
Setkání 20.5.2021
Setkání 8.11.2021
Mikroregion Polensko 31.5.2021

Větrný Jeníkov
Setkání 13.5.2021
Setkání 4.10.2021
Setkání 25.11.2021
Mikroregion Dušejovsko 15.6.2021

V rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava proběhl dne 22. 3. 2022 závěrečný webinář pro starosty obcí SO ORP Jihlava, prezentace přednášejících si Vám dovolujeme sdílet níže.

Mgr. Jiří Bína – Kraj Vysočina – Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
Ing. Lenka Mikletičová – Kraj Vysočina – Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
Ing. Lucie Koumarová – MAS Třešťsko – Závěrečný seminář
Ing. Tomáš Burian – MMJ – Závěrečný seminář