E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OPZ


 Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336

eu

Nositel projektu: Statutární město Jihlava

Partneři projektu: Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina

Předpokládané celkové výdaje projektu: 2 991 637,60 Kč

Výše podpory:  (EU) 2 542 891,96 Kč, (SR) 299 163,76 Kč

Poskytovatel podpory: Operační program Zaměstnanost (výzva č. 106)

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 6. 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem vyhlášené výzvy, do které je předložena žádost o dotaci, vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava, který se stane strategickým materiálem pro koordinaci a plánování poskytovaných služeb na tomto území, tak aby dosaženo maximální efektivity dostupných finančních zdrojů pro zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb na celém území.

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit udržitelnost a efektivitu systému sociálních služeb na území ORP Jihlava díky zajištění realizaci procesu plánování sociálních služeb na dotčeném území, který povede k efektivnímu využívání současných zdrojů a kapacit pro zajištění dostupnosti sociálních služeb, identifikovaných v rámci procesu plánování jako potřebné.

Pro zajištění tohoto cílem bude vytvořen nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava – hlavní výstup realizace projektu. Pro vytvoření tohoto strategického dokumentu bude využito metody komunitního plánování se zapojením všech relevantních účastníků cílových skupin projektu ve snaze zajistit jejich vzájemnou informovanost pro nastavení možností spolupráce při zajišťování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením na daném území.

Realizace projektu podpoří obce ORP Jihlava v problematice střednědobého plánování sociálních služeb a pomůže jim plnit povinnosti vyplývající ze znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Realizace projektu má ambici vytvořit nový strategický dokument, který bude splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., která stanovuje podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro Kraje v §39a, odst. 1., a to z důvodu zajištění komparativnosti dokumentu s novým plánem Kraje Vysočina, který bude vznikat ve stejném období jako je realizace projektu.

Pro zajištění hlavního výstupu projektu byly stanoveny opatření odpovídajícím klíčovým aktivitám. V rámci projektu bude realizováno šest klíčových aktivit:

KA 1 – Zajištění a koordinace procesu přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

KA 2 – Zpracování odborné studie pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Jihlava

KA 3 – Vyhodnocení naplnění stávajícího střednědobého plánu sociálních služeb

KA 4 – Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava

KA 5 – Informování a zapojování účastníků projektu do procesu plánování

KA 6 – Zvýšení spolupráce mezi obcemi ORP Jihlava a Krajem Vysočina

V rámci projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava“ proběhla sociodemografická studie území ORP Jihlava, která bude podkladem pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – k nahlédnutí

V rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava proběhl dne 23. 3. 2021 webinář pro starosty obcí SO ORP Jihlava, jehož záznam vč. prezentací si Vám dovolujeme sdílet níže.

Záznam ze semináře naleznete ke stažení ZDE

Mgr. Jiří Bína – Kraj Vysočina – Střednědobý plán + Financování sociálních služeb
Bc. Eva Krčková – Kraj Vysočina – Veřejné opatrovnictví
Bc. Michaela Kulhánoková – TP SOVY – Osoby sociálně vyloučené/ sociálním vyloučením ohrožené
Kamila Vondráková – Život 99 – Informace o službě osobní asistence
Kamila Vondráková  – Život 99 – informace o službě Tísňová pomoc

 

V rámci projektu Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava proběhlo v druhé polovině roku 2020 zhodnocení a revize stávajícího KPSS města Jihlavy – Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy

V projektu byly realizovány pracovní skupiny s poskytovateli sociálních sužeb, dotazníkové šetření v rámci široké veřejnosti a starostů obcí a strukturované rozhovory s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Výstup těchto jednání je shrnut v následujícím dokumentu, který je podkladem pro tvorbu samotného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Jihlava.

Analýza potřebnosti sociálních služeb V ORP Jihlava