E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

OP TAK 2021-2027

OP TAK – Operační Program Technologie a konkurenceschopnost

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. vyhlašuje dne 25.3.2024 1. výzvu OP TAK k předkládání podnikatelských záměrů.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

 • Název výzvy ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.
 • Finanční alokace: 1 360 000 Kč
 • Výše dotace: 50%
 • Příjem podnikatelských záměrů: od 25.3.2024 od 12h do 26.4.2024 do 12h prostřednictvím datové schránky MAS – ferqhab
 • Průběžné informace poskytuje: Ing. Tomáš Burian, tel 725 774 708

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy ŘO OP TAK Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Podporované aktivity: 

 • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
 • Pořízení výrobních strojů a zařízení.
 • Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
 • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Celkové způsobilé výdaje projektu: min. 250 000Kč a  max. 2 000 000 Kč.

Níže naleznete veškerou dokumentaci k výzvě (další podmínky naleznete na webu ŘO OP TAK – na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/)

OPTAK_Harmonogram výzev_MAS_Třešťsko pro rok 2024

Interní postupy MAS Třešťsko pro OP TAK (platné od 21.3.2024)

1. výzva OP TAK MAS Třešťsko vyhlášena dne 25. 3. 2024:

Výzva č. 1_OP TAK_MAS_Trestsko