E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Aktuality

Co je u nás nového…

Seznam výzev 2017–2019

Kategorie: Dotační tituly

18. 2. 2020_PRV_6. Výzva PRV

Dne 28. 2. 2020 plánuje MAS Třešťsko vyhlásit 6. Výzvu PRV pro předkládání Žádostí o dotaci. Termín příjmu Žádostí o dotaci bude probíhat od 15. 3. 2020 do 1. 4. 2020. Alokace na Výzvu činí 9.209.310 Kč. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán seminář, a to dne 10. 3. 2020 od 16 hodin v prostorách Kulturního domu v Třešti. V případě dotazů, můžete také kontaktovat kancelář MAS či si po předchozí telefonické dohodě domluvit osobní konzultaci.

18. 3. 2019_PRV_4. Výzva PRV

Dne 18. 3. 2019 vyhlásila MAS Třešťsko 4. Výzvu PRV pro předkládání Žádostí o dotaci. Termín příjmu Žádostí o dotaci pak bude probíhat od 9. 4 . do 24. 4. 2019. Ve Výzvě je alokováno 5.891.480 Kč a to do všech 5 Fichí. Za předpokladu, že byste měli zájem čerpat dotaci, z některých těchto opatření, kontaktujte prosím kancelář MAS.

26. 2. 2019_PRV_Aktualizace Fichí

MAS Třešťsko upozorňuje žadatele, že v oblasti PRV došlo ke změně hodnotících kritérií. Prosíme proto o jejich prostudování po aktualizaci. Fiche jsou k nalezení v sekci PRV 2014 – 2020, Fiche.

2. 2. 2019_IROP_5. Výzva IROP

Dne 18. 2. 2019 vyhlásí MAS Třešťsko 5. Výzvu v IROP – opatření 1.3.1.A Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí. Alokace na tuto výzvu bude ve výši 4.784.388,78 Kč. K uvedené výzvě uspořádá MAS ve své kanceláři dne 27. 2. 2019 od 9.30 seminář – viz Pozvánky.

18. 1. 2019_IROP_5. Výzva IROP

MAS Třešťsko plánuje vyhlásit v únoru roku 2019 5. Výzvu na podporu infrastruktury v základních školách. Za předpokladu, že byste měli zájem o dotaci, kontaktujte prosím zaměstnance MAS Třešťsko.

29. 10. 2018_IROP_4. Výzva IROP

MAS Třešťsko vyhlašuje od 1. 11. 2018 do 3. 12. 2018 4. Výzvu – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému v celkové alokaci 6 631 580,00 Kč. Všechny potřebné materiály k vyhlášené výzvě jsou k nalezení v sekci IROP 2014 – 2020 -Hasiči.

19. 1. 2018_PRV_2. Výzva PRV

Dne 12. 2. 2018 vyhlásí Místní akční skupina Třešťsko 2. Výzvu pro předkládání Žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Své projektové záměry budou moci žadatele registrovat po novu v prostředí Portálu Farmáře od 19. 2. 2018 do 2. 4. 2018. Bližší informace naleznete v sekci PRV. V případě dotazů nás můžete telefonicky nebo prostřednictvím mailu kontaktovat či si s námi domluvit konzultaci. V rámci této 2. Výzvy bude pro zájemce uspořádaný seminář, který se bude konat dne 27. 2. 2018 od 16 hodin v Kulturním domě Třešť.

17. 1. 2018_PRV_Změna alokace ve 2. Výzvě PRV

Přinášíme informaci ohledně změny k plánované 2. Výzvě MAS Třešťsko pro PRV. Jednou ze změn je výše alokace, která bude pro všechna opatření činit celkem 7,5 mil. Kč. A oproti původnímu plánu, vyhlásit Fichi č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a Fichi č. 123 Podpora zpracovatelů zemědělské produkce, budou moci žadatelé také předkládat své projektové záměry i do Fiche č. 124 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a do Fiche č. 125 Investice do lesních cest.

22. 12. 2017_PRV_2. Výzva PRV

MAS Třešťsko plánuje na únor roku 2018 vyhlásit výzvu v Programu rozvoje venkova, kde bude celkem alokováno 4,5 mil. Kč. Podpora v následujícím roce půjde na Fichi č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a Fichi č. 123 Podpora zpracovatelů zemědělské produkce. Pokud by jste měli zájem konzultovat své záměry, domluvte si s námi prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky schůzku.

12. 12. 2017_IROP_3. Výzva IROP

Od 28. 12. 2017 do 9. 2. 2018 bude vyhlášena 3. výzva MAS Třešťsko v Integrovaném regionálním operačním programu, a to na sociální bydlení. Do výzvy bude alokováno 660 tisíc korun.

13. 9. 2017_PRV_Informace k 1. Výzvě PRV

Dne 12. 9. 2017 zasedal Rozhodovací orgán MAS Třešťsko, který doporučil k financování celkem 8 projektů, které prošly administrativní kontrolou a hodnocením v rámci první výzvy MAS Třešťsko do Programu rozvoje venkova. Největší zájem byl o Fichi 122 Investice do zemědělských podniků, kde bylo podpořeno 5 projektů, jenž požadovaly souhrnně dotaci ve výši 3 061 648,40 Kč. Projekty budou následně předány na SZIF, který ověří jejich vhodnost a poté bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Podrobněji k doporučeným projektům na záložce PRV 2014-2020/Projekty.

8. 8. 2017_IROP_Ukončení 1. a 2. Výzvy IROP

Dne 7. 8. 2017 ve 12:00 hod byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci 1. a 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP. Seznam přijatých žádostí je k dispozici v sekci IROP 2014-2020/Doprava/Projekty nebo IROP 2014-2020/Školství/Projekty

19. 7. 2017_IROP_Rozpad financování

Přinášíme informaci, že zadávání rozpadu financování v ISKP v 2. Výzvě IROP „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost“ již funguje.

18. 7. 2017_PRV_Ukončení 1. Výzvy PRV

Včera, dne 17. 7. 2017, byl ukončen příjem projektů v rámci 1. Výzvy Programu rozvoje venkova. MAS Třešťsko zaregistrovala celkem 10 Žádostí o dotaci, z toho čtyři do Fiche č. 121 Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů, pět do Fiche č. 122 Podpora místních zemědělců a jeden do Fiche č. 125 Investice do lesních cest. Projekty budou procházet administrativní kontrolou, věcným hodnocením, které je směřováno do první poloviny měsíce srpna, a následným schválením Rozhodovacím orgánem.

11. 7. 2017_IROP_Rozpad financování

Upozorňujeme potenciální žadatele do 2. Výzvy IROP „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost“, že v současné době nelze v ISKP zadat rozpad financování. Na vyřešení problému pracujeme.

9. 7. 2017_IROP_1. a 2. Výzva IROP

Dnem 10. 7. 2017 MAS Třešťsko vyhlašuje 1. a 2. Výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Tyto výzvy poběží do 7. 8. 2017 do 12 hodin. 1. Výzva s názvem Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách je zaměřena na investice do staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben pro vzdělávání ve stanovených klíčových kompetencí. Ve 2. Výzvě – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost – dojde podporovanými aktivitami např. k realizaci bezbariérového přístupu zastávek, výstavbě, modernizaci, rekonstrukci chodníků či přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

3. 7. 2017_PRV_1. Výzva PRV 

Dovolujeme si upozornit, že dnes, tj. 3. 7. 2017 byl zahájen příjem žádostí do první Výzvy MAS pro PRV. Příjem bude ukončen 17. 7. 2017 ve 14:00 hod. Projekty se přijímají v kanceláři MAS Třešťsko, Palackého 429, Třešť (budova staré polikliniky) v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V případě telefonické domluvy je možné termín přizpůsobit potřebám žadatele. Podrobněji k výzvě a jednotlivým fichím na www.mastrestsko.cz v oddělení PRV 2014-2020.

1. 7. 2017_IROP_1. a 2. Výzvy IROP

MAS Třešťsko oznamuje, že k 10. 7. 2017 budou vyhlášeny první výzvy do IROP, termín ukončení příjmu žádosti pak je stanoven na 7. 8. 2017. Vyhlášeno bude opatření na podporu Bezpečnosti dopravy a podporu ZŠ. Dne 12. 7. 2017 bude v prostorách MěÚ Třešť uspořádán seminář (viz sekce Pozvánky). Konzultace k případným projektovým záměrům budou probíhat v kanceláři MAS Třešťsko po předchozí domluvě.

6. 6. 2017_PRV_1. Výzva PRV

MAS Třešťsko oznamuje, že ke dni 12. 6. 2017 vyhlásí první Výzvu v tomto programovém období. Výzva bude vyhlášena po dobu pěti týdnů.  V rámci těchto týdnů proběhne přijímání Žádostí o dotaci, a to konkrétně v termínu od 3. 7. 2017 do 17. 7. 2017. Pro zájemce také připravujeme seminář, na kterém Vás seznámíme s možnostmi čerpání dotace z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou již nyní své projektové záměry konzultovat s kanceláří MAS. Těšíme se na brzkou spolupráci.

12. 3. 2017_PRV_1. Výzva PRV

Po nezbytných administrativních krocích, jakými bylo například schválení integrované strategie MAS Třešťsko, interních postupů a preferenčních kritérií, se blíží vyhlášení výzvy MAS na projekty Programu rozvoje venkova (PRV).

Vyhlášení této výzvy by mělo připadnout na duben/květen 2017. V rámci této výzvy bude možné podávat své projektové záměry do celkem čtyř Fichí s celkovou alokací přes 7,5 mil. Kč.

Tato první výzva pro programové období 2014–2020 se bude týkat následujících Fichí:

 •          Investice do zemědělských podniků,
 •          Lesnická infrastruktura (lesní cesty),
 •          Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé),
 •          Investice do lesnických technologií.

1) Investice do zemědělských podniků
čl. 17, odstavec 1., písmeno a)

Alokace MAS: 3 000 000 Kč

Definice žadatele: Zemědělský podnikatel

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů (možné navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro LFA oblasti)

Způsobilé výdaje:

 1.    Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě,
 2.    stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu,
 3.    peletárny,
 4.    nákup nemovitosti.

2) Lesnická infrastruktura (lesní cesty)

Po nezbytných administrativních krocích, jakými bylo například schválení integrované strategie MAS Třešťsko, interních postupů a preferenčních kritérií, se blíží vyhlášení výzvy MAS na projekty Programu rozvoje venkova (PRV).

Vyhlášení této výzvy by mělo připadnout na duben/květen 2017. V rámci této výzvy bude možné podávat své projektové záměry do celkem čtyř Fichí s celkovou alokací přes 7,5 mil. Kč.

Tato první výzva pro programové období 2014–2020 se bude týkat následujících Fichí:

 •          Investice do zemědělských podniků,
 •          Lesnická infrastruktura (lesní cesty),
 •          Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé),
 •          Investice do lesnických technologií.

1) Investice do zemědělských podniků

čl. 17, odstavec 1., písmeno c)

Alokace MAS: 2 400 000 Kč

Definice žadatele: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 •    Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest,
 •    nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.),
 •    projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu,
 •    nákup pozemku

3) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé)
čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Alokace MAS: 2 000 000 Kč

Definice žadatele: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Výše dotace:

 •    25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky,
 •    35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky,
 •    45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.

Způsobilé výdaje:

 •    stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního  ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí),
 •    pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem,
 •    doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
 •    nákup nemovitostí.

4) Investice do lesnických technologií

Alokace MAS: 200 000 Kč

Definice žadatele: V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 •    stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
 •    stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
 •    stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
 •    stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost,
 •    stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
 •    mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví,
 •    výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení,
 •    nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu.

Kompletní znění pravidel pro žadatele PRV najdete zde:

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1481631863657.pdf

Kromě standardních záležitostí, jako je vlastní předfinancování nebo 5letá udržitelnost, si dovolíme  upozornit ještě na problematiku spojenou se zaměstnaností. MAS se zavázala k tomu, že v rámci projektů PRV vytvoří do roku 2023 celkem 3 pracovní místa. Projekty, které vytvoří pracovní místo v rámci Fichí  Investice do zemědělských podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, budou bodově zvýhodněny v rámci věcného hodnocení.

Potenciální žadatelé mohou konzultovat své projekty s pracovníky MAS, a to na e-mailu: mas-trestsko@seznam.cz či na telefonech 727 883 087 nebo 725 774 708 bude možné domluvit si osobní setkání v kanceláři MAS (Třešť, Palackého 429).

Autor: MAS Třešťsko