E-mail: mas-trestsko@seznam.cz  //  Telefon: 725 774 709

Uložit

+

Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., je zpracována jako základní strategický dokument definující potřeby pro všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu v časovém horizontu do roku 2020 (resp. 2023) v souladu s dokumentem Evropské unie – Strategie Evropa 2020.
Pro tvorbu strategie, jejímž základním nástrojem bylo komunitní projednání uplatňované od samého počátku (v roce 2012), byl využit princip komunitně vedeného místního rozvoje. To umožnilo spolu s dalšími aktivitami prováděnými realizačním (řešitelským) týmem (např. dotazníková šetření, aktivní komunikace s obyvateli apod.) detailně analyzovat rozvojové problémy a potřeby regionu.
Strategie vychází ze specifických podmínek a potenciálu území, zohledňuje vazby na jeho rozvoj v souladu s krajskými a základními národními strategickými dokumenty, specifickými cíli/opatřeními programů ESI fondů a horizontálními tématy.

 

Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Dodatek č. 3 k SCLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
Evaluace MAS Třešťsko